• دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ 50% سپرده اول